9th Science Solutions Chapter 22 நுண்ணுயிரிகளின் உலகம்

பகுதி – I. புத்தக வினாக்கள்

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு

 1. கீழ்காண்பனவற்றுள் காற்றினால் பரப்பப்படுவது
  அ) காசநோய்
  ஆ) மூளைக்காய்ச்சல்
  இ) டைபாய்டு
  ஈ) காலரா
  விடை: அ) காசநோய்
 2. மறைமுகவிதத்தில் நோய் பரவும் வழிமுறை
  அ) தும்மல்
  ஆ) இருமல்
  இ) கடத்திகள்
  ஈ) துளிர்தொற்று முறை
  விடை:இ) கடத்திகள்
 3. டிப்தீரியா எதைத் தாக்குகிறது?
  அ) நுரையீரல்
  ஆ) தொண்டை
  இ) இரத்தம்
  ஈ) கல்லீரல்
  விடை:ஆ) தொண்டை
 4. காசநோயினால் பாதிக்கப்படும் முதன்மை உறுப்பு
  அ) எலும்பு மஜ்ஜை
  ஆ) குடல்
  இ) மண்ணீ ரல்
  ஈ) நுரையீரல்
  விடை:ஈ) நுரையீரல்
 5. மூக்கின் வழியாக உடலினை அடையும் நுண்ணுயிரிகள் பெரும்பாலும் _____ தர்க்கும்.
  அ) குடலினை
  ஆ) நுரையீரலினை
  இ) கல்லீரலினை
  ஈ) நிணநீர் முனைகளை
  விடை:ஆ) நுரையீரலினை
 6. மஞ்சள் காமாலையால் பாதிக்கப்படும் உறுப்பு
  அ) கல்லீரல்
  ஆ) நுரையீரல்
  இ) சிறுநீரகம்
  ஈ) மூளை
  விடை:அ) கல்லீரல்
 7. குழந்தை நிலையில் வாதத்தினைத் தரும் போலியோமைலிடிஸ் வைரஸானது இவ்வழியாக உடலினுள் செல்கிறது.
  அ) தோல்
  ஆ) வாய் மற்றும் மூக்கு
  இ) காதுகள்
  ஈ) கண்
  விடை:ஆ) வாய் மற்றும் மூக்கு

II. கோடிட்ட இடத்தை நிரப்பு

 1. ______ கரிமப் பொருட்கள் மற்றும் விலங்குக் கழிவுகளை அம்மோனியாவாக மாற்றுகின்றன.
  விடை:கெட்டழிக்கும் பாக்டீரியங்கள்
 2. டைபாய்டு காய்ச்சல் _____ ஆல் ஏற்படுத்தப்படுகிறது.
  விடை:சால்மோனெல்லாடைஃபி
 3. எச்1 என்1 வைரஸ் _____ ஐ உருவாக்குகிறது.
  விடை:பன்றிக்காய்ச்சல்
 4. டெங்கு என்ற வைரஸ் நோய் ஏற்படுவதற்கு ____ ஒரு கடத்தியாக செயலாற்றுகிறது
  விடை:ஏடிஸ் எய்ஜிப்டி கொசு
 5. ______ என்ற தடுப்பூசி காசநோய்க்கு போதுமான பாதுகாப்பினை வழங்குகிறது.
  விடை:பிசிஜி
 6. காலரா ____ ஆல் ஏற்படுகிறது; மற்றும் மலேரியா ____ ஆல் ஏற்படுகிறது.
  விடை:விப்ரியோ காலரா, பிளாஸ்மோடியம்

III. விரிவுபடுத்தி எழுதுக

 1. ORS
  விடை: ORS – Oral Re hydration Source
 2. WHO
  விடை:WHO – World Health Organization
 3. HIV
  விடை:HIV – Human Immuno Deficiency Virus
 4. BCG
  விடை:BCG – Bacillus Calmelte Guerin
 5. DPT
  விடை: DPT – Dipetheria, Pertussis and Tetanus

IV. கீழ்காண்பனவற்றுள் தனித்திருப்பதை தெரிந்தெடு.

 1. எய்ட்ஸ், ரெட்ரோ வைரஸ், லிம்போசைட்ஸ், பி.சி.ஜி
  விடை:பி.சி.ஜி
 2. பாக்டீரிய நோய், ரேபிஸ், காலரா, சாதாரண சளி மற்றும் இன்ஃபுளுயன்சா
  விடை:காலரா

V. சரியா? தவறா? தவறெனில் திருத்துக.

 1. ரைசோபியமானது, பருப்பு வகைத் தாவரங்களில் காணப்படும் வேர் முடிச்சுகளில் வளிமண்டல நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்துபவையோடு தொடர்புடையது.
  விடை:சரி
 2. தொற்றாத வகை நோய்கள் ஒரு மனிதனிடம் இருந்து வளர்ந்து பிறருக்கு பரவுவதாகும்.
  விடை:தவறு – தொற்று வகை நோய்கள் ஒரு மனிதனிடமிருந்து வளர்ந்து பிறருக்கு பரவுவதாகும்.
 3. 1796 ஆம் ஆண்டு ஜென்னர் என்பவர் நோய்த் தடுப்பு உருவாக்குதல் என்ற நிகழ்வினைக் கண்டறிந்தார்.
  விடை:சரி
 4. ஹெப்பாடைட்டிஸ் பி, ஹெப்பாடைட்டிஸ் ஏ-வைக் காட்டிலும் அபாயகரமானது.
  விடை:சரி

VI. பொருத்துக

X. வலியுறுத்தல் மற்றும் காரணம்

சரியான ஒன்றை பதிலாகக் குறிக்கவும்
அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. மேலும், காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமாகும்.
ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் இல்லை.
இ) கூற்று சரி, ஆனால் காரணம் தவறு.
ஈ) கூற்று தவறு. ஆனால் காரணம் சரி.

 1. கூற்று : சின்னம்மை நோய் உடலில் வடுக்களாலும் தடங்களாலும் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது.
  காரணம் : சின்னம்மையானது முகத்தில் அரிப்பினை ஏற்படுத்தி உடலில் அனைத்து இடங்களிலும் பரவக்கூடியது.
  விடை:இ) கூற்று சரி, ஆனால் காரணம் தவறு.
 2. கூற்று : எதிர் உயிர் பொருட்களை உட்கொள்வதால் டெங்கு நோயைக் குணமாக்கலாம்.
  காரணம் : நோய் எதிர் உயிர் பொருட்கள் வைரஸ்கள் பெருகுவதைத் தடுக்கின்றன.
  விடை:ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் தவறு.

9th Science Guide நுண்ணுயிரிகளின் உலகம் Additional Important Questions and Answers

பகுதி – II. கூடுதல் வினாக்கள்

I. ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

 1. விடைகள் சால்மோனெல்லா டைஃப்பியில் காணப்படும் கசையிழை வகை _____ ஆகும்.
  விடை:பெரிடிரைக்கஸ்
 2. பாக்டீரியாவின் செல்சுவர் _____ ஆல் ஆனது.
  விடை:பெப்டிடோகிளைக்கான்
 3. பிளாஸ்மிடு _____ எனப்படும்.
  விடை:குரோமோசோம் சாராத வட்ட DNA
 4. திராட்சைக் கொத்துக்கள் போல் காணப்படும் பாக்டீரியா _____ எனப்படும்.
  விடை:ஸ்டெபைலோகோக்கை
 5. டிரெப்போனிமா பாலிடியம் _____ வகை பாக்டீரியா.
  விடை:ஸ்பைரோஃகிட்ஸ்
 6. போர்டிடெல்லா பெர்டூசிஸ் உருவாக்குவது _____ நோயாகும்.
  விடை:கக்குவான் இருமல்
 7. பாக்டீரியாலஜியின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர்.
  விடை:ராபர்ட் கோச்
 8. மைக்கோபாக்டீரியம் டியூபர்குலோசிஸைக் கண்டறிந்தவர் _____ ஆகும்.
  விடை:இராபர்ட் கோச்
 9. வைரஸ் என்ற சொல்லை உருவாக்கியவர் _____
  விடை:M.பெசிரெங்க்
 10. மிகப்பெரிய வைரஸ் என்பது _____ ஆகும்.
  விடை:பெரியம்மை வைரஸ்
 11. வைரஸின் தனித்தன்மை அதன் ____ ஐ பொருத்தது.
  விடை:புரத உறை
 12. மெல்லிய சிக்கலான நுண் இழைகளாலான பூஞ்சைகளின் ஹைபாக்கள் ______ எனப்படும்.
  விடை:மைசீலியம்
 13. பிரியான் என்ற வார்த்தை உருவாக்கியவர் ____ ஆவார்.
  விடை:ஸ்டான்லி B. புருஷ்ஷினர்
 14. உலக மலேரியா தினம் அனுசரிக்கப்படும் நாள் _____
  விடை:ஏப்ரல் 25ம் தேதி
 15. குளிர், கடும் சுரம், வாந்தி, குமட்டல், தலைவலி மூட்டுக்களில் வலி, நடப்பதில் சிரமம் இவை எந்த வகை காய்ச்சலின் அறிகுறி
  விடை:சிக்குன்குனியா
 16. கன்ன உமிழ் நீர் சுரப்பி வீக்கம், மற்றும் தாடையை அசைத்தலில் சிரமம் ஏற்படுத்தும் நோய் ____ ஆகும்.
  விடை:பொன்னுக்கு வீங்கி
 17. _____ என்டரிக் நோய் என அழைக்கப்படுகிறது.
  விடை:டைஃபாய்டு
 18. விப்ரியோ காலரா உருவாக்கும் நச்சானது _______ எனப்படும்.
  விடை:குளோரஜென்.
 19. மலேரியாவை உண்டாக்கும் நோய் கிருமி எந்தப் பிரிவைச் சார்ந்தது?
  விடை:புரோட்டசோவா
 20. குயினைன் எந்த நோய்க்கான மருந்து?
  விடை:மலேரியா
 21. கியூலெக்ஸ் வகை கொசுக்கள் கடிப்பதால் பரவும் நோய் _____ ஆகும்.
  விடை:பைலேரியாசிஸ்
 22. இரவு கால நேர பாதிப்பு காணப்படும் நோய் _____ ஆகும்.
  விடை:பைலேரியாசிஸ்
 23. பன்றிக் காய்ச்சல் உலகெங்கும் பரவிக் காணப்படும் நாடுகளின் எண்ணிக்கை _____
  விடை:20
 24. பறவைக்காய்ச்சல் முதலில் கண்டறியப்பட்ட நாடு ______
  விடை:தென்சீனா மற்றும் ஹாங்காங்
 25. AIDS நோய் முதன் முதலில் இந்தியாவில் கண்டறியப்பட்ட மாநிலம் _____
  விடை:தமிழ்நாடு
 26. நுண்ணுயிரிகள் ஒரு செல் உடையவை, பல செல்லுடையவை மற்றும் செல்லமைப்பற்றவை இவை முறையே ………….
  விடை:பாக்டீரியா, பூஞ்சை, வைரஸ்
 27. நைட்ரோசோமோனஸ் ஒரு ………. பாக்டீரியாவாகும்.
  விடை:கீமோடிராப்பிக் (அ) வேதிச்சேர்க்கை பாக்டீரியா
 28. ஹெலிபோபாக்டர் பைலோரி ஒரு …….. வடிவ பாக்டீரியம்
  விடை:சுருள் வடிவ பாக்டீரியம்
 29. தன் நுண்ணோக்கியைத் தானே வடிவமைத்த விஞ்ஞானியின் பெயர் …… ஆகும்
  விடை:ஆன்டன் வான் லூவன் ஹிக்
 30. Bt – பருத்தி என்பது குறிப்பது……. ஆகும்.
  விடை:பேசில்லஸ் துரிஞ்சியன்சிஸ்
 31. ஸ்ட்ரெப்டோபைசிஸ் எரித்திரியஸ் உருவாக்கும் எதிர் உயிரி பொருள் …….. எனப்படும்.
  விடை:எரித்ரோமைசின்
 32. இமயமலை கீழ் பகுதியில் வாழும் மக்களிடையே காணப்படும் ‘காய்ட்டர்’ எனும் நோய் ………… எனப்படுகிறது.
  விடை:எண்டமிக் நோய்
 33. எளிய வைரஸ் சாதாரணமாக ………. எனப்படுகிறது.
  விடை:விரியான்
 34. வீரியாய்டுகள் என்பவை ……….. ஆகும்.
  விடை:வைரஸின் புரத உறை சாரா நோயுண்டாக்கும் RNA ஆகும்
 35. CJD நோய் ………… நோய் எனப்படும்
  Answer;நரம்புகளை செயலிழக்கச்செய்யும் நோய்
 36. டியூபர்குலின் தோல் பரிசோதனை ………… எனப்படும்.
  Answer;மான்ஃடாக்ஸ் சோதனை
 37. போலியோ சொட்டு மருந்து (Pulse Polio) வழங்கும் தொடங்கப்பட்ட நாள், வரும் ………. ஆகும்.
  விடை:28 நவம்பர் 1995 ஆம் ஆண்டு
 38. ஹெப்பாடிடிஸிஸ் A ……….. மூலம் பரவும் நோய் ஆகும்
  விடை:நீரினால்
 39. மஞ்சள் காய்ச்ச ல் என அழைக்கப்படுவது …………. ஆகும்.
  விடை:HAV – எனப்படும் – ஹெப்பாடிடிசிஸ் A வைரஸ்
 40. சிக்குன் குனியா உருவாக்கப்படும் வைரஸ் பிரிவு
  விடை:ஓரிழை RNAT
 41. சாதாரண காய்ச்சல் மற்றும் வலி நிவாரணியாக பயன்படும் மருந்து …….. ஆகும்.
  விடை:பாராசெட்டமால்
 42. பைலேரியாசிஸ் பாதிக்கும் உடலின் மண்டலம்
  விடை:நிணநீர் மண்டலம்
 43. மனித பாப்பிலோமா வைரஸ் உண்டாக்கும் நோய் …….
  விடை:பிறப்புறுப்பில் கொப்பளம்
 44. உயிருள்ள தடுப்பூசி மருந்துகள்………… ஆகும்.
  விடை:BCG மற்றும் போலியோ தடுப்பூசி
 45. MMR தடுப்பூசி முதலில் போடப்படும் வயது …………. ஆகும்.
  விடை:15 மாதங்கள் முதல் 2 வயது வரை
 46. DT எனும் ஆண்டிஜென்கள் பாதுகாக்கும் இரண்டு நோய்கள் ……….. மற்றும் ………… ஆகும்.
  விடை:முப்திரியா, டெட்டனஸ்
 47. TAB என்பது எந்த மூன்று நோய்களுக்கான ஒரே தடுப்பூசி மருந்து
  விடை:டைபாய்டு, பாரா டைஃபாய்டு A மற்றும் பாரா டைஃபாய்டு B
 48. இன்ஃபுளுயன்சா வைரஸ் H5N1 மற்றும் HIN1 உருவாக்கும் நோய்கள் ……… மற்றும் ……..
  விடை:பறவைக்காய்ச்சல் மற்றும் பன்றிக் காய்ச்சல்
 49. கொளெரியா, HAV, H5N1 இவை பரவுவது முறையே …………., …………. மற்றும் ………. ஆகும்.
  விடை:பாலியல் தொடர்பு, சுகாதாரமற்ற நீர், வாய், கண்கள், சளி
 50. வைரஸ் என்பது …………. இன சொல்
  விடை:லத்தீன்

II. பொருத்துக

III. கூற்று மற்றும் காரண வகை

அ) கூற்று (A) மற்றும் காரணம் (R) சரியானது; (R) – (A) ஐ சரியாக விளக்குகிறது
ஆ) கூற்று (A) மற்றும் காரணம் (R) சரியானது; காரணம் (R) – (A) ஐ சரியாக விளக்கவில்லை
இ) கூற்று (A) சரியானது; காரணம் (R) தவறானது
ஈ) கூற்று (A) மற்றும் காரணம் (R) தவறானது

 1. கூற்று (A) : டைஃபாய்டு சுகாதாரமற்ற உணவு மற்றும் நீரினால் பரவுகிறது.
  காரணம்(R) : நோய் பாதிக்கப்பட்டவரின் கழிவு கலந்த நீர் மற்றும் உணவினால் நோய் பரவுகிறது.
  விடை:அ) கூற்று (A) மற்றும் காரணம் (R) சரியானது; (R) – (A) ஐ சரியாக விளக்குகிறது
 2. கூற்று (A) : இந்தியாவில் 13 ஜனவரி 2011 முதல் போலியோ நோய் கண்டறியப்படவில்லை
  காரணம்(R) : டிசம்பர் மாதம் 1995 முதல் பல்ஸ்-போலியோ – போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கும் நிகழ்வு தொடங்கப்பட்டது. விடை:
  அ) கூற்று (A) மற்றும் காரணம் (R) சரியானது; (R) — (A) ஐ சரியாக விளக்குகிறது
 3. உறுதிப்படுத்துதல் (A) : சின்னம்மை வாரிசெல்லா ஜோஸ்டர் வைரஸால் ஏற்படுகிறது.
  காரணம் (R) : சிவப்புப் புள்ளி போன்ற வீக்கமுடைய தோற்றம் (அ) தோலில் தடிப்புகள் தோன்றல் இருமல், தும்மல், கண் சிவப்படைதல் காணப்படுகிறது.
  விடை:இ)உறுதிப்படுத்துதல் (A) சரியானது; காரணம் (R) தவறானது

IV. ஒத்த கூற்று தருக

 1. எக்ஸோடாக்சின் – நோய் கிருமியிலிருந்து நேரடியாக உருவாகும் நச்சு.
  எண்டோடாக்சின் –
  விடை:நோய் கிருமி சிதைவடைவதால் உருவாகும் நச்சு
 2. டைஃபாய்டு – சுகாதாரமற்ற நீரினால் பரவும் நோய்.
  மலேரியா _______
  விடை:மலேரியா – கடத்தி மூலம் பரவும் நோய்
 3. AIDS – பான்டமிக் நோய்
  மலேரியா _____
  விடை:மலேரியா – ஸ்போராடிக் நோய்
 4. அனபிலிஸ் – மலேரியக் கடத்தி
  கியூலெக்ஸ் _____
  விடை:கியூலெக்ஸ் – பில்லேரியக் கடத்தி
 5. பிரியான் – வைரஸின் புரதம்
  விரியான் _____
  விடை:விரியான் – வைரஸின் நியூக்ளிக் அமிலம்
 6. நோய் தடுப்பூசி – நோய் வருமுன் காத்தல்
  நோய் எதிர் உயிரி _____
  விடை:நோய் எதிர் உயிரி – நோய் வந்த பின் காத்தல்

Leave a Reply

Your email address will not be published.