இயல் 4 எட்டுத்திக்கும் சென்றிடுவீர்

இயல் 4 எட்டுத்திக்கும் சென்றிடுவீர் 1959 ல் ஒளிப்படி இயந்திரம் ( Photo copier or xerox ) உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்தியவர் செஸ்டர் கார்ல்சன். 1846 ல் குறியீடுகளை மின்னாற்றல் உதவியுடன் அச்சிடுவதில் வெற்றி கண்டு…

இயல் 3 உள்ளத்தின் சீர்

இயல் 3 உள்ளத்தின் சீர் சங்க இலக்கியமான கலித்தொகையில் ஏறு தழுவுதல் பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஏறுதழுவுதல் முல்லைநிலத்திற்கு உரிய விளையாட்டு. கலித்தொகை தவிர ஏறுதழுவுதல் பற்றி சிலப்பதிகாரம் , புறப்பொருள் வெண்பா மாலை, பள்ளு போன்ற நூல்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது….

இயல் 2 உயிருக்கு வேர்

இயல் 2 உயிருக்கு வேர் பாண்டிய மண்டலத்து நிலப்பகுதியில் ஏரியைக் கண்மாய் என்பர். இடத்தில் தோண்டி சுடுமண் வளையமிட்ட கிணற்றுக்கு உறை கிணறு என்றும் மக்கள் பருகுநீர் உளாள நீர்நிலைக்கு ஊரூணி என்றும் பெயர். கல்லணையின் நீளம் 1080 அடியாகவும் அகலம் 40…

இயல் 1  அமுதென்று பேர்

இயல் 1  அமுதென்று பேர்இந்தியாவில் பேசப்படும் மொழிகளின் எண்ணிக்கை 1300 க்கும் மேற்ப்பட்டது . இவற்றை நான்கு மொழிக்குடும்பங்களாகப் பிரிக்கின்றனர். அவை ,1. இந்தோ – ஆசிய மொழிகள்2. திராவிட மொழிகள்3. ஆஸ்திரோ ஆசிய மொழிகள்4. சீன – திபெத்திய…