ஆறாம் வகுப்பு அறிவியல் ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு

ஆறாம் வகுப்பு, அறிவியல்

ஒரு மதிப்பெண் வினா தேர்வு

வகுப்பு பருவம் பாடம்    
6 1 1.    அளவீடுகள்    
2.    விகையும் இயக்கமும்    
3.    நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள்    
4.    தாவரங்கள் வாழும் உலகம்    
5.    விலங்குகள் வாழும் உலகம்    
6.    உடல் நலமும் சுகாதாரமும்    
7.    கணினி- ஓர் அறிமுகம்    
2 1.    வெப்பம்    
2.    மின்னியல்    
3.    நம்மைச் சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள்    
4.    காற்று    
5.    செல்    
6.    மனித உறுப்பு மண்டலங்கள்    
7.    கணினியின் பாகங்கள்    
3 1.    காந்தவியல்    
2.    நீர்    
3.    அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல்    
4.    நமது சுற்றுச்சூழல்    
5.    அன்றாட வாழ்வில் தாவரங்கள்    
6.    வன்பொருளும் மென்பொருளும்    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *