ஆறாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் ஒரு மதிப்பெண் வினா தேர்வு

வகுப்பு பருவம் பாடம்    
6 1-வரலாறு 1.    வரலாறு என்றால் என்ன?    
2.    மனிதர்களின் பரிணாம வளர்ச்சி    
3.    சிந்து வெளி நாகரிகம்    
4.    தமிழ்நாட்டின் பண்டைய நகரங்கள்    
1-புவியியல் 1.    பேரண்டம் மற்றும் சூரியக்குடும்பம்    
2.    நிலப்பரப்பும் பெருங்கடல்களும்    
1-குடிமையியல் 1.    பன்முகத் தன்மையினை அறிவோம்    
2.    சமத்துவம் பெறுதல்    
2-வரலாறு 1.    இந்தியாவில் வேதகாலப் பண்பாடும் தென்னிந்தியாவில் பெருங்கற்காலப் பண்பாடும்    
2.    மாபெரும் சிந்தனையாளர்களும் புதிய நம்பிக்கைகளும்    
3.    குடித்தலைமையில் இருந்து பேரரசு வரை    
2-புவியியல் 1.    வளங்கள்    
2-குடிமையியல் 1.    தேசிய சின்னங்கள்    
2.    இந்திய அரசமைப்புச் சட்டம்    
2-பொருளியல் 1.    பொருளியல்- ஓர் அறிமுகம்    
3-வரலாறு 1.    பண்டைக்காலத் தமிழகத்தில் சமூகமும் பண்பாடும்: சங்ககாலம்    
2.    இந்தியா- மௌரியருக்குப் பின்னர்    
3.    பேரரசுகளின் காலம்: குப்தர், வர்த்தனர்    
4.    தென்னிந்திய அரசுகள்    
3-புவியியல் 1.    ஆசியா மற்றும் ஐரோப்பா    
2.    புவி மாதிரி    
3.    பேரிடரைப் புரிந்து கொள்ளுதல்    
3-குடிமையியல் 1.    மக்களாட்சி    
2.    உள்ளாட்சி அமைப்பு- ஊரகமும் நகர்ப்புறமும்    
3.    சாலை பாதுகாப்பு