ஒன்பதாம் வகுப்பு இணையத்தேர்வுகள்

ஒன்பதாம் வகுப்பு – தமிழ்

வ.எண் பாடம் ஆன்லைன் தேர்வு
1 இயல் 1 தேர்வு 1

தேர்வு 2

தேர்வு 3

தேர்வு 4

தேர்வு 5

தேர்வு 6

2  இயல் 2 தேர்வு 1

தேர்வு 2

தேர்வு 3

தேர்வு 4

தேர்வு 5

3  இயல் 3 தேர்வு 1

தேர்வு 2

தேர்வு 3

தேர்வு 4

தேர்வு 5

4  இயல் 4 தேர்வு 1

தேர்வு 2

தேர்வு 3

தேர்வு 4

5  இயல் 5 தேர்வு 1

தேர்வு 2

தேர்வு 3

தேர்வு 4

தேர்வு 5

6  இயல் 6 தேர்வு 1

தேர்வு 2

தேர்வு 3

தேர்வு 4

தேர்வு 5

தேர்வு 6

7  இயல் 7 தேர்வு 1

தேர்வு 2

தேர்வு 3

தேர்வு 4

தேர்வு 5

8  இயல் 8 தேர்வு 1

தேர்வு 2

தேர்வு 3

தேர்வு 4

தேர்வு 5

9  இயல் 9 தேர்வு 1

தேர்வு 2

தேர்வு 3

தேர்வு 4

தேர்வு 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *