பத்தாம் வகுப்பு இணையத்தேர்வு Level-1

பத்தாம் வகுப்பு- தமிழ் Level-1

வ.எண் பாடம் Level 1 தேர்வு
1 இயல் 1 செய்யுள், இலக்கணம் Part-1

செய்யுள், இலக்கணம் Part-2

செய்யுள், உரைநடை Part-1

செய்யுள், உரைநடை Part-2

2 இயல் 2 செய்யுள் Part-1

செய்யுள் Part-2

உரைநடை, இலக்கணம் Part-1

உரைநடை, இலக்கணம்) Part-2

3 இயல் 3 செய்யுள், உரைநடை Part-1

செய்யுள், உரைநடை Part-2

இலக்கணம், செய்யுள் Part-1

இலக்கணம், செய்யுள் Part-2

4 இயல் 4 செய்யுள் Part-1

உரைநடை, இலக்கணம் Part-1

5 இயல் 5 உரைநடை, செய்யுள் Part-1

உரைநடை, செய்யுள் Part-2

செய்யுள், இலக்கணம் Part-1

செய்யுள், இலக்கணம் Part-2

6 இயல் 6 செய்யுள் Part-1

செய்யுள்) Part-2

உரைநடை, இலக்கணம், திருக்குறள் Part-1

உரைநடை, இலக்கணம், திருக்குறள் Part-2

7 இயல் 7 உரைநடை, செய்யுள் Part-1

உரைநடை, செய்யுள் Part-2

செய்யுள், இலக்கணம் Part-1

செய்யுள், இலக்கணம் Part-2

8 இயல் 8 செய்யுள் Part-1

உரைநடை, இலக்கணம் Part-1

9 இயல் 9 உரைநடை, செய்யுள், இலக்கணம் Part-1

உரைநடை, செய்யுள், இலக்கணம் Part-2

செய்யுள் Part-1

செய்யுள் Part-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *