பத்தாம் வகுப்பு- தமிழ் இணையத் தேர்வுகள் level-2

பத்தாம் வகுப்பு- தமிழ் Level-2

வ.எண் பாடம் Level 2 தேர்வு
1 இயல் 1 தேர்வு 1

தேர்வு 2

தேர்வு 3

தேர்வு 4

தேர்வு 5

2 இயல் 2 தேர்வு 1

தேர்வு 2

தேர்வு 3

தேர்வு 4

தேர்வு 5

3 இயல் 3 தேர்வு 1

தேர்வு 2

தேர்வு 3

தேர்வு 4

4 இயல் 4 தேர்வு 1

தேர்வு 2

தேர்வு 3

5 இயல் 5 தேர்வு 1

தேர்வு 2

தேர்வு 3

தேர்வு 4

6 இயல் 6 தேர்வு 1

தேர்வு 2

தேர்வு 3

7 இயல் 7 தேர்வு 1

தேர்வு 2

தேர்வு 3

தேர்வு 4

தேர்வு 5

தேர்வு 6

8 இயல் 8 தேர்வு 1

தேர்வு 2

தேர்வு 3

தேர்வு 4

9 இயல் 9 தேர்வு 1

தேர்வு 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *