9ம் வகுப்பு அறிவியல் ஒரு மதிபபெண் வினா தேர்வு

9ம் வகுப்பு அறிவியல் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் தேர்வு

TRUST- SCIENCE Study Materials And Online Exam

வகுப்பு பாடம் STUDY MATERIAL ONLINE TEST
9 1. அளவீட்டியல் View வினா என் 1-40
9 2. இயக்கம் View வினா எண் 1-30
9 3. பாய்மங்கள் View வினா எண் 1-30
9 4. மின்னூட்டமும் மின்னோட்டமும் View வினா எண் 1-30
9 5. காந்தவியல் மற்றும் மின்காந்தவியல் View வினா எண் 1-20
9 6. ஒளி View வினா எண் 1-25
9 7. வெப்பம் View வினா எண் 1-30
9 8. ஒலி View வினா எண் 1-25
9 9. அண்டம் View வினா எண் 1-20
9 10. நம்மைச் சுற்றியுள்ள பொருட்கள் View வினா எண் 1-25
9 11. அணு அமைப்பு View வினா எண் 1-25
9 12. தனிமங்களின் வகைப்பாட்டு அட்டவணை View வினா எண் 1-20
9 13. வேதிப்பிணைப்பு View வினா எண் 1-17
9 14. அமிலங்கள், காரங்கள் மற்றும் உப்புகள் View வினா எண் 1-20
9 15. கார்பனும் அவற்றின் சேர்மங்களும் View TEST
9 16. பயன்பாட்டு வேதியியல் View Coming Soon
9 17. விலங்குலகம் View Coming Soon
9 18. திசுக்களின் அமைப்பு View Coming Soon
9 19. தாவர உலகம் – தாவர செயலியல் View Coming Soon
9 20. விலங்குகளின் உறுப்பு மண்டலங்கள் View Coming Soon
9 21. ஊட்டச்சத்து மற்றும் ஆரோக்கியம் View Coming Soon
9 22. நுண்ணுயிரிகளின் உலகம் View Coming Soon
9 23. பொருளாதார உயிரியல் View Coming Soon
9 24. சூழ்நிலை அறிவியல் View Coming Soon
9 25. கணினி – ஓர் அறிமுகம் View Coming Soon
9 26. கணினியின் பாகங்கள் View Coming Soon
9 27. வன்பொருளும் மென்பொருளும் View Coming Soon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *